top of page

Algemene voorwaarden

-        KindercoachIng-e, praktijk voor kindercoaching en ouderbegeleiding is opgericht door Inge Logister-Koopmans te Best en is ingeschreven onder nummer 70782113 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven

-        Na overeenstemming start de begeleiding met instemming van beide gezaghebbende ouders. Er zal bij het intakegesprek een handtekening van beide ouders worden gevraagd indien het gaat om kindercoaching. (behandelovereenkomst)

-        De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding.

-        Een kindercoach is gebonden aan geheimhoudingsplicht. Als de veiligheid van het kind in het geding komt, wordt hiervan afgeweken.

-        Indien er gegronde redenen zijn en er sprake is van kindermishandeling, misbruik of huiselijk geweld en er met de cliënt (opdrachtgever) hierover geen gesprek mogelijk is, wordt dit gemeld bij Veilig Thuis

-        Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind.

-        Voor overleg met derden, in het belang van het kind, jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het kind.

- KindercoachIng-e zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

-        Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Dat geldt ook voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind. KindercoachIng-e heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

-        Voor lichamelijke en/ of psychische klachten, raadt KindercoachIng-e u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

-        De ouder(s) dient/dienen tijdens coaching (telefonisch) bereikbaar te zijn.

-        KindercoachIng-e is een vorm van individuele thuisbegeleiding en kom bij u aan huis (binnen 30 km rond Best) In overleg kunnen we evt. gebruik maken van een andere locatie.

-        Voor reiskosten wordt 0,19 eurocent per kilometer gerekend. (dit gaat in bij afstanden verder dan 10 kilometer)

-        Een kind- of oudersessie duurt maximaal 1 uur, tenzij anders overeengekomen.

-        Kort overleg, per email, zit bij de begeleiding inbegrepen. Mocht er meer tijd voor nodig zijn, dan wordt er een afspraak ingepland.

-        Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Afzeggen kan per email of telefonisch.

-        Voor de betaling wordt maandelijks een factuur per post gestuurd.

-        De ouder(s) dient/dienen het bedrag binnen 2 weken na factuurdatum bij te schrijven op de rekening van KindercoachIng-e.

-        Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien ouders niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Inge Logister van praktijk KindercoachIng-e gerechtigd bij de tweede herinnering 5,00 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag niet is bijgeschreven op rekening van KindercoachIng-e ben ik genoodzaakt de vorderingen die ik op u heb uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

- Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen KindercoachIng-e en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. 

bottom of page